Cele i zadania przedszkola

Celem przedszkola jest:
 1. objęcie opieka wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
 2. stymulowanie rozwoju wychowanka;
 3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
 4. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 5. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
 6. realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat;

Do zadań przedszkola należą:
 1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną:
 3. integrowanie treści edukacyjnych;
 4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 5. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 7. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;
 8. zapoznanie z historią regionu, kontakt ze sztuką, mowa polską i tradycjami naszego narodu;
 9. wspieranie dziecka uzdolnionego;
Przedszkolowo.pl logo